Mete Yiğitler
4 min readMar 17, 2022

7338 SAYILI KANUN YÖNÜNDEN SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLİĞİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRMESİ

I. GİRİŞ

Günümüzde bir çok kişi internet ortamında içerik üretimi yaparak kazanç elde etmektedir. Bu kazancın birden fazla elde etme yöntemi var olmakla beraber temelde benzer oldukları bilinmektedir. Sosyal medya (youtube, facebook v.b.) içerik üretimi yapanlar kendi içerikleri sayesinde gösterimi yapılan ticari reklamlardan belirli oranda kazanç elde ederken kişisel web siteleri, haber siteleri v.b. platformlarda yayımlanan yazıların iletimi esnasından gösterimi yapılan reklamlardan da kazanç elde edilmektedir.

Bu yazımızda güncel mevzuat yönünden sosyal medya v.b. platformlardan elde edilen kazançların vergilendirilmesini açıklayacağız.

II. KONUNUN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Uzun süredir sosyal medya içerik üreticilerinin (youtuber v.b.) kazançlarının Katma Değer Vergisi kanuna tabi olup olmadığı tartışılmaktaydı. Söz konusu kazançların 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11. Maddesine istinaden “Hizmet İhracı” kapsamında değerlendirilmesi açısından yaklaşımlar bulunmakla beraber idarenin vermiş olduğu görüşler ise “hizmet ihracı” kapsamında olmadığı yönündeydi.

Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 25.03.2015 tarih ve 93767041–130[12–2014/181]-29 sayılı muktezasında “Buna göre, Google firmasının reklamlarını web sitenizde yayınlamak suretiyle vermiş olduğunuz reklam hizmetleri, hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmakta olup, Google firması adına düzenleyeceğiniz faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplamanız gerekmektedir. Diğer taraftan, yurt dışındaki firma söz konusu hizmetten Türkiye’de yararlandığından verilen hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması da mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Öte yandan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı ise 28.10.2019 tarih ve 39044742–130[Özelge]-E.909743 sayılı muktezasında “…Öte yandan, bahse konu reklam gösterimlerinin Türkiye’de de yapılması halinde hizmetten yararlanma Türkiye’de gerçekleşeceğinden bu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacak ve KDV’ye tabi tutulacaktır.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Yukarıda yer alan görüşler incelendiğinde bugüne kadar sosyal medya içerik üreticilerinin Katma Değer Vergisi açısından bir çok itilaflı durumda kaldığı görülmekte olup, hem idare açısından hem de mükellef açısından uzun ve külfetli süreçlerin yaşanmasından dolayı söz konusu kazançlar için yeni düzenlemeler yapılmıştır.

7338 Sayılı Kanunun 2. Maddesin 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna Mükerrer 20/B maddesi “internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır” şeklinde eklenmiştir. Aynı zamanda 7338 Sayılı Kanunun 55. Maddesinde ise yukarıda söz konusu faaliyetlerde bulunan mükelleflerin Katma Değer Vergisinden istisna tutulacağı belirtilmiştir.

İnternet üzerinde içerik üreticileri adına 7338 Sayılı kanun ile hem gelir vergisi hem de Katma Değer Vergisi yönünden avantaj sağlayacak düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Ayrıca yapılan düzenlemelerin yanı sıra 318 Seri Nolu GVK Genel Tebliği’nde uygulama açısından detaylı açıklamalarda yer almaktadır.

III. KONUNUN 318 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

318 Seri[1] Nolu GVK Genel Tebliği kimlerin istisnadan yararlanabileceklerini 4. maddede “internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.” şeklinde açıklamıştır.

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunan gerçek kişiler bu istisnadan yararlanmak için bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sonrası istisna belgeleri ile Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır.

Tanımlanan hesabın bağlı bulunan vergi dairesine bildirilmesi sonrası elde edilen kazançlar yıllık 880.000 TL(2022 Yılı İçin) aşmadığı sürece banka %15 kesinti yaparak mükellef adına bağlı bulunan vergi dairesine yatıracaktır. Başka bir deyişle söz konusu faaliyetler için hem hasılat esaslı hem de kesinti yoluyla ödenen vergi getirilmiştir.

Mezkur tebliğde yer verilen örneklerden yola çıkarsak, hem başka faaliyetlerde bulunan hem de istisna kapsamında yer alan faaliyetler ile iştigal olan gerçek kişilerin istisnadan yararlanması adına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Fakat tebliğde yer verilen örnekler incelendiğinde “kişisel web siteleri (blog), elektronik ticaret siteleri, haber siteleri v.b.” siteler etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlar istisna hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

IV.SONUÇ

Yapılan düzenlemeler ile sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları “ticari kazanç” olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilerin “elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar “ da ticari kazanç olarak sınıflandırılmıştır.Bilindiği üzere Google LLC şirketi bir çok yan kuruluşa sahip olmakla beraber bunlardan en çok bilineni YouTube olarak önümüze çıkmaktadır. Google LLC YouTube platformunda yer alan içerik üreticilerine yine kendi yan kuruluşu olan “Google Adsense” üzerinden ödeme yapmaktadır. Fakat kişisel blog, haber siteleri v.b. siteler üzerinden elde edilen kazançlar da “Google Adsense” üzerinden ödeme almaktadır.

318 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde “kişisel web siteleri (blog), elektronik ticaret siteleri, haber siteleri v.b.” elde edilen kazançların istisna kapsamında olmadığı belirtilmiştir. Örneğin gerçek kişi Ahmet Bey hem Youtube Platformu üzerinden kazanç elde ederken hem de kişisel blog sayfası üzerinden yazılarının iletimi esnasında yapılan reklamlar vasıtasıyla kazanç elde etmektedir. Ahmet Bey’in kazançlarının tümü banka hesabına “Google Adsense” tarafından yatırılmaktadır. Bu durumda Ahmet Bey YouTube üzerinden elde ettiği kazançları istisna kapsamında iken, kişisel blog üzerinden elde ettiği kazançlar istisna kapsamında olmayacaktır.

Görüldüğü üzere Google LLC şirketinin her iki farklı platforma aynı kuruluşu ile ödeme yapmasından dolayı kazançların birbirine karışma olasılığı çok yüksektir. Öte yandan kazançların mezkur tebliğde yer alan faaliyetlerden elde edilip edilmediğinin manipüle edilme olasılığının var olduğunu düşünmekteyiz. Bundan dolayı bu ayrıştırmanın daha net yapılabilmesi adına 318 Seri Nolu GVK Genel Tebliğinin revize edilmesi kanaatindeyiz.

*Bu makale SMMM Mete YİĞİTLER tarafından kaleme alınmış olup, 2022/03 dönemi Yaklaşım Dergisinde yayınlanmıştır.Tüm hakları saklı olup, izinsiz kullanılamaz